Valberedningen tillsätts av årsmötet. Vem som helst av medlemmarna på årsmötet kan föreslå kandidater till valberedningen. En valberedning är inte underställd styrelsen. Den har sitt uppdrag direkt från årsmötet och lämnar sitt förslag till detta.

Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya ledamöter i styrelsen och till revisor. Det är viktigt att valberedningens ledamöter är väl förtrogna med föreningens struktur, arbete och kultur. De bör också ha god personkännedom både inom och utom föreningen, alltså ett brett kontaktnät. Att sitta i valberedningen är ett kvalificerat uppdrag.

Den centrala frågan i uppdraget för valberedningen är: vilka kunskaper, kompetenser och erfarenheter efterfrågas i styrelsen.

För att bli framgångsrikt måste valberedningsarbetet påbörjas i god tid innan nästa årsmöte. Ansvaret för att valberedningen kommer igång i tid ligger på dess sammankallande.

För att personerna ska bli valberedningens förslag till nya ledamöter måste de ha gett sitt samtycke till detta. Det är också viktigt att valberedningen förklarar för de personer som de kommer att nominera vad de olika uppdragen innebär.

Nuvarande valberedning

Du hittar nuvarande medlemmar i valberedningen här.