Ungdomskommittén leds av den av styrelsen utsedde ungdomsansvarige, vilken är sammankallande i kommittén. Ungdomskommittén ansvarar för det löpande arbetet med frågor som rör klubbens ungdomslag, U10 – U16. Den operativt ansvarige för det sportsliga är huvudtränaren för respektive lag, men ungdomskommittén fungerar som en samtalspartner för tränare och lagledare samt är även en länk till styrelsen.

Uppdrag och ansvar

Ungdomskommitténs huvuduppdrag är att, i samråd med huvudtränarna och lagledarna för respektive lag, säkerställa att verksamheten bedrivs gentemot de krav, budget och målsättningar som utformats i samråd med styrelsen. Kommitténs ansvarsområden inbegriper, men är inte begränsade till att:

 • Följa, övervaka och utveckla verksamheten för föreningens barn- och ungdomslag, U10 – U16.
  • U16 ska vidare till junior- och seniorverksamheten
 • Följa och övervaka behovet av tränare
  • Rekrytering, utbildning och se till att tränarna klarar av lagets behov
 • Följa och övervaka behovet av lagledare
  • Rekrytera och stötta
 • Följa och övervaka det sportsliga ansvaret för ungdomsverksamheten. Att lagen jobbar gemensamt efter Sannadals värdegrund och regler.
 • Engagera föräldrar i Sannadals verksamhet
 • Arrangera tränarforum och lagledarmöten under säsongen.
 • Bedöma behovet av och ta fram förslag på styrdokument för verksamheten


Arbetsmetod

 • Ungdomskommittén sammanträder vid behov tillsammans med respektive lags huvudtränare och lagledare.
 • Lämnar en rapport, muntlig eller skriftlig, till varje styrelsemöte om vad som är aktuellt.
 • Beslutar om ledare som ska tilldelas förtroendeuppdrag samt skickar förteckning över tilldelade uppdrag till styrelsen för notering i protokoll.
 • Skickar efter beredning förslag på ledare som behöver fråntas sitt förtroendeuppdrag till styrelsen som formellt beslutar.

Organisation

 • Ungdomskommitténs ledamöter utses av styrelsen.
 • Uppdraget är för 1 år i taget.
 • Kommittén är representerad i styrelsen av minst en ledamot.
 • Sammankallande kan adjungeras till styrelsemöte om den inte själv är styrelseledamot.
 • Deltagarna i kommittén turas om att skriva mötesnoteringar.


Nuvarande medlemmar

Du hittar nuvarande medlemmar i kommittén här.