Stadga för Sannadals Sportklubb

Stiftad den 2 mars 1944, reviderad i oktober 1990, augusti 2018 och augusti 2021.

§ 1 Sannadals Sportklubb, har som mål och inriktning att bedriva idrott som utvecklar individen/klubbmedlemmen positivt i såväl psykiskt och fysiskt som socialt och kulturellt avseende. Sannadals SK följer de regler som Riksidrottsförbundet har och som säger att idrott ska organiseras efter demokratiska principer med inflytande och ansvarstagande i gemensamma angelägenheter. Sannadals SK ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott. Gemenskap skapar Sanndalskänslan som ger framgång.

§ 2 Sannadals SK har sin hemort i Stockholm.

§ 3 Sannadals SK ska bedriva handboll och främja ungdomsverksamhet samt ha som målsättning att en framförhållning på tre år i taget ska gälla och att spelare och tränare i främsta hand skall byggas på egna produkter.

§ 4 Sannadals SK färger är röd tröja och vita byxor. Klubbmärket är gällande från original den 2 mars 1944. Gemensam överdragsdräkt är röd tröja och svarta byxor.

§ 5 Medlem som intages i föreningen inbetalar fastställd medlemsavgift. Medlemskap avslås endast om det kan antagas att person kommer att motarbetaföreningens intressen. Beslut om att avslå medlemskap ska fattas av styrelsen.

§ 6 Medlem som vill utträda ur Sannadals SK ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses härmed omedelbart ha lämnat föreningen. Har medlemmen ej betalat föreskriven avgift eller på annat sätt ej redovisat ekonomiska åtaganden bestämmer styrelsen förfarandet i nämnda ärende.

Vad beträffar övergångar, avtal och andra åtaganden gäller de regler som förbund och distrikt uppsätter. Medlem som inte betalat medlemsavgift under två år får anses begärt utträde ur Sannadals SK.

Medlem får ej uteslutas ur föreningen av annan anledning än medlemmen har försummat att betala in medlemsavgift eller motarbetat föreningens syften eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Medlem måste ha tillfälle att yttra sig i frågan innan beslut fattas av styrelsen.

§ 7 Medlem har rätt att deltaga i möten och sammankomster som anordnas för medlemmarna och har rätt till information om föreningens angelägenheter och ska följa Sannadals SK stadgar och beslut som fattats i demokratisk ordning.

§ 8 Medlem har rätt att deltaga i Sannadals SK idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen.

§ 9 Sannadals SK angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall inom ramen Riksidrottsförbundets och Svenska handbollförbundets samt dessa stadgar verka för Sannadals SK framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att tillse att Sannadals SK regler iakttas, verkställa av årsmötet fattade beslut, planera, leda, organisera och följa upp verksamheten samt ansvara för och förvalta Sannadals SK medel.

§ 10 Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare som väljs på två år i taget om inget annat beslut fattats och dessa väljs växelvis så att ordförande och sekreterare väljs det ena året och vice ordförande och kassör väljs följande år. Vidare består styrelsen av minst tre ledamöter som väljs på ett år i taget. Styrelsen väljs av årsmötets röstberättigade medlemmar.

Avgår styrelseledamot utser styrelsen inom sig ersättare fram till nästa årsmöte.

Styrelsen kan kalla enskild medlem till adjungerad ledamot.

§ 11 Sannadals SK firma tecknas av styrelsens ordförande och sekreterare var för sig eller om styrelsen så bestämmer av två styrelseledamöter gemensamt.

§ 12 Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats och minst hälften är närvarande. Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

§ 13 Ordförande är Sannadals SK officielle representant. Ordförande leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl Sannadals SK stadgar, regler, beslut, värderingar och övriga idrottsliga åtaganden efterföljs.

Vice ordförande inträder vid ordförandens förfall.

Sekreterarens uppgifter är att tillse att handlingar till styrelsemöten sammanställs och skickas ut, föra mötesprotokoll, arkivera styrelsehandlingar samt övriga handlingar av intresse för verksamheten. Vidare att upprätta årsmöteshandlingar (se § 17), föra årsmötesprotokoll samt arkivera årsmöteshandlingar.

Kassören ser till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter, hanterar övrig kassaverksamhet samt upprättar bokföring, balans-och resultaträkning samt övrig verksamhet som är förknippad med kassarörelse. Tillser att revision utförs samt utarbetar underlag för att belysa föreningens ekonomi.

Övriga styrelseledamöter åtar sig och utför uppdrag och uppgifter i samband med att styrelsen konstituerar sig efter årsmötet eller efter mötesbeslut under pågående verksamhetsår.

Styrelsen tillsätter även personer med förtroendeuppdrag, till exempel lagledare och tränare, med uppdrag och uppgifter enligt gällande organisationsplan. Tillsättningsförfarandet kan delegeras.

§ 14 Sannadals SK verksamhetsår omfattar tiden 1 maj till och med den 30 april året därpå. Styrelsens arbetsår omfattar årsmöte till och med årsmötet påföljande år.

§ 15 Vid revision gäller att styrelsen tillhandahåller revisor, föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar som revisor önskar ta del av närhelst revisor begär detta samt när det gäller revision inför årsmötet senast en månad före årsmötet. Revisor ska senast 14 dagar före årsmötet överlämna revisionsberättelsen till styrelsen.

§ 16 Inför årsmöte gäller att kallelse ska utgå till medlemmarna i god tid och senast 14 dagar före mötet. Verksamhetsberättelse ska finnas tillgänglig senast på årsmötet samt att alla medlemmar ska kunna ta del av densamma. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse ska finnas tillgängliga senast på årsmötet samt att alla medlemmar ska kunna ta del av dessa. Medlem som i föreskriven tid betalat medlemsavgift är röstberättigad. Mötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande på årsmötet.

§ 17 Vid årsmötet förekommer följande ärenden:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fråga om mötet är utlyst på behörig tid
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 5. Val av två rösträknare samt två justerare som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för det senaste verksamhetsåret
 7. Revisors berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av verksamhetsplan och organisationsplan för kommande verksamhetsår
 11. Val
  • Val av ordförande på två år
  • Val av vice ordförande på två år
  • Val av sekreterare på två år
  • Val av kassör på två år
  • Val av tre ledamöter på ett år eller det antal därutöver som valberedningen föreslår
  • Val av en revisor på två år
  • Val av valberedning och sammankallande i valberedningen på ett år
 12. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av enskild medlem. Att observera, förslag om stadgeändring eller upplösning ska inlämnas senast 30 dagar före årsmötet och kommit hela styrelsen tillhanda, för övriga förslag senast 20 dagar före årsmöte.
 13. Övriga ärenden eller frågor. Att observera, frågor om ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen före mötet.
 14. Avslutning

§ 18 Styrelsen får kalla till extra möte om sådant är påkallat, när revisor har skäl därför eller när minst en tiondel av medlemmarna så begär. Kallelse till extra möte ska ske senast sju dagar före möte. Vid extra möte får endast det som i dagordning upptagits avgöras.

§ 19 Beslut fattas med ja eller nej eller efter votering om så begärs. Enkel majoritet gäller. Vid omröstning som ej gäller val ska om röstetalet är lika, ordförandens röst avgöra.

§ 20 Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. Vid upplösning av föreningen gäller att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet. Endast denna fråga får uppta dagordning vid sådant möte.

§ 21 Vid beslut om upplösning av Sannadals SK ska samtliga handlingar, protokoll och tillgångar delges Svenska handbollförbundet.

§ 22 Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter samt Svenska handbollförbundets tävlingsreglemente och övriga i vederbörlig ordning anvisade föreskrifter.

Kompletterande information rörande Sannadals verksamhet återfinns även i Den Rödvita Tråden.