Bakgrund och syfte

I samband med att föreningens lag deltar i seriespel och cuper behöver de ibland resa från närområdet för att kunna genomföra matcherna. Om resorna är längre och deltagandet utspritt över flera dagar uppstår från tid till annan frågor kring finansieringen av resor och uppehälle i samband med deltagandet. Syftet här är att skapa ett enhetligt regelverk för i vilka fall, samt i vilken omfattning, klubben skall gå in och finansiera resor och övernattningar.

Principer för regelverket

Utgångspunkten för hur regelverket skall utformas har till stor del definierats utifrån några grundläggande principer:

 • Regelverket skall vara begripligt och enkelt. Det är önskvärt att ledare i klubben kan minnas och förstå vad som gäller utan att gång efter annan behöva kontrollera komplicerade matriser eller andra strukturer i detta dokument eller dess efterföljare.
 • Regelverket bör av de flesta uppfattas som rimligt och rättvist.
 • Regelverket skall kunna motiveras utifrån de principer och den värdegrund på vilken föreningens verksamhet vilar.
 • Regelverket skall inte vara utformat så att föreningen tar någon avsevärd finansiell risk och förbinder sig att finansiera resor och logi som blir mycket kostsamma. Det är viktigt att föreningen alltid har en möjlighet att med hänvisning till ekonomiska överväganden göra inskränkningar i tilldelning av bidrag.
 • Regelverket bör vara utformat så att det uppmuntrar lagen att använda sig av den billigaste tillgängliga transportformen och det billigaste boendet, utan att kräva extrem asketism av spelare och ledare.

Omfattning

Resepolicyn omfattar resor och logi vid tävlingar där lagen deltar. Om man genomför resor med lagen med andra syften än att spela handboll, exempelvis sociala övningar eller för att titta på tävlingar på hög nivå så bör eventuella ansökningar om ekonomiskt bistånd behandlas av styrelsen från fall till fall.

Resepolicyn omfattar inte heller resor till tävlingar utomlands. Även dessa skall behandlas individuellt av styrelsen i de fall då lagen önskar söka bidrag för sådana äventyr.

Centrala begrepp

För den fortsatta beskrivningen definieras följande begrepp för att inga missförstånd ska uppstå kring vad som avses och för att kunna begränsa antalet förklaringar i texten.

 • Representationslag avser det dam- och herrlag som representerar föreningen i den högsta divisionen i seriesystemet där föreningen deltar.
 • Övriga seniorlag syftar på de seniorlag som spelar i en lägre serie än representationslaget och som officiellt representerar Sannadals HK istället för Sannadals SK av administrativa skäl.
 • Ungdomslag avser lag med spelare som är 18 år eller yngre.
 • Seriespel och seriematcher syftar på matcher där lagen deltar i det ordinarie seriespel som löper under hela säsongen.
 • Övriga förbundstävlingar avser andra tävlingar som är arrangerade av ett handbollsförbund där föreningen ingår. Exempel på sådana är DM, Sommarserier och USM.
 • Cuper är tävlingar där lagen själva valt att delta för att de själva så önskar
 • Den årliga cupen är en cup som föreningen väljer varje år och där man samarrangerar resan. För denna gäller vanligtvis andra ekonomiska förutsättningar än vid övriga cuper.
 • När man hänvisar till lagkassan innebär det att laget antingen finansierar sin resa med dessa pengar eller genom att spelare (och i förekommande fall deras föräldrar) betalar för deltagande.
 • Matcher i närområdet syftar på matcher som spelas i Stockholmsområdet med omnejd.
 • Långväga matcher syftar på matcher som spelas på en plats som kräver en resa på mer är 10 mil (enkelväg) och som eventuellt innefattar en övernattning.

Vad vill föreningen?

Som tidigare nämnts är det en målsättning att policyn skall vara okomplicerad. Dock är det viktigt att beröra de överväganden som ligger bakom att man prioriterar vissa lag och tävlingar framför andra. Detta främst för att kunna förklara innehållet i policyn samt för att kunna utvärdera om den haft förväntad effekt.

Alla lag ska kunna delta i seriespelet

Om man spelar handboll i Sannadal och är med i ett lag ska man få möjlighet att vara med i matcher. Seriespelet är den kontinuerliga tävlingsformen där alla lag erbjuds möjlighet att tävla under säsongen. I de flesta fall förekommer seriespelet i närområdet, men undantagsvis gör seriesammansättningen att matcher i seriespelet spelas på orter längre bort som kräver längre resor, och i enstaka fall också övernattning. I dessa fall bör föreningen hjälpa dessa lag ekonomiskt för att de skall kunna fullfölja seriespelet.

Representationslag

Föreningens representationslag för damer och herrar är viktiga ur flera perspektiv. Det gör att det i klubben finns vuxna som kan och förstår handboll som kan medverka i olika sammanhang till ungdomslagens utveckling, samt kan utgöra en viktig inspiration för ungdomar i föreningen. Det vore olyckligt om det förutsattes att ungdomar som vill spela handboll fortsatt när de uppnått vuxen ålder måste byta förening för att kunna göra det. För att klubben ska kunna hålla sig med representationslag och även kunna attrahera nya spelare dit är det viktigt att det är en princip att spelare i representationslagen inte behöver betala ur egen ficka för att representera klubben.

USM har en särställning

Bland övriga förbundstävlingar har USM en särställning. Detta beror delvis på att USM arrangeras på en mängd olika platser i landet och att ju längre ett lag tar sig i tävlingen, desto längre riskerar de att behöva åka. Dessutom utgör USM ett väldigt bra tillfälle för ungdomslagen att utvecklas spelmässigt, men också som grupp utifrån ett socialt perspektiv vilket gör dessa resor väl motiverade.  

Ersättningsmatris

Utifrån ovanstående utgår ersättning till lagen från föreningen vid vissa tillfällen. Matrisen nedan beskriver ersättning som betalas ut vid långväga resor. För resor till matcher i närområdet gäller att spelare och ledare transporterar sig med hjälp av kollektivtrafik eller egna bilar.

Representationslag Övriga seniorlag Ungdomslag
Seriespel Klubben ersätter Klubben ersätter upp till 4000 kr per säsong Klubben ersätter upp till 1500 per säsong
USM - - -
Övriga förbundstävlingar Klubben kan ersätta om deltagande förankrats innan säsongen Lagkassan Lagkassan
Den klubbgemensamma cupen Resan till och från betalas tillsammans och med bidrag från klubben. Övriga kostnader ur lagkassan (Spelarna betalar en mindre summa, men samma för alla lag.)
Övriga cuper Lagkassan Lagkassan Lagkassan
 • Bidragen betalas alltid ut till lagkassan, ej privata konton.

Särskilda fall

I övrigt står det alla lag fritt att äska pengar till särskilda aktiviteter och resor från styrelsen, men dessa kommer att utvärderas från fall till fall.

Tillvägagångsätt

För att få ersättning enligt ovan skickar ledaren in kvitton på sina utlägg till de i styrelsen med attesträtt. Det går alltid att kontakta info@sannadal.com.

Om laget önskar ersättning i särskilda fall kontaktar ni Sannadals ordförande i förväg för att styrelsen ska kunna ta beslut