Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom RF kontrollera begränsat registerutdrag för ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn.

  • Förening/förbund ska begära utdrag av alla från 15 år i dess verksamhet som arbetar med eller på annat sätt har direkt och regelbunden kontakt med barn.
  • Barn är alla under 18 år.
  • Utdraget visar endast grova brott; mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.
  • Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Utdrag visas av den enskilde i original och återlämnas direkt. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen, endast en notering om att kontroll är genomförd för viss person i viss roll får dokumenteras.

För mer och djupare information, se RF:s sida.

Rutin för kontroll av registerutdrag i Sannadals SK

Kontroll av begränsat registerutdrag ur belastningsregistret är en del av arbetet för en trygg idrottsmiljö för alla barn och ungdomar som på något sätt deltar i Sannadals SK verksamhet.

Sannadals SK följer riktlinjer från Riksidrottsförbundet (RF) och Svenska Handbollsförbundet och begär in begränsat registerutdrag ur belastningsregistret av styrelsemedlemmar, tränare och ledare som är 15 år gamla eller äldre. Begränsat registerutdrag ur belastningsregistret visar domar för exempelvis sexual- och våldsbrott.

Ledaruppdraget är ett förtroendeuppdrag, inte en rättighet. Föreningens styrelse kan välja att inte tilldela en ledare ett uppdrag eller avsluta en ledares uppdrag om man anser att förtroendet inte finns. Dom som noterats i begränsat registerutdrag är i normalfallet oförenligt med uppdrag i Sannadals SK. Kommunikationen till berörd ledare/tränare kring detta sker skyndsamt och med sekretess från Registerutdrags-gruppens sida.

Mer information om registerutdrag och RF:s riktlinjer för arbete med Trygg Idrott och vill för beställning av registerutdrag.

Man beställer själv sitt registerutdrag och uppvisar i original. Registerutdraget behöver ej inlämnas i oöppnat kuvert, man kan visa samma original för flera uppdragsgivare.

Registerutdrag uppvisas vid nytillsättning av ledare/tränare/volontär samt återkommande vartannat år.

Registerutdrag ska överlämnas personligen (ej lämnas via ombud eller skickas via post/e-post) till någon av medlemmarna i Sannadals SK:s Registerutdragsgrupp (se nedan).

Registerutdrag ska kontrolleras i original av två personer ur Registerutdragsgruppen och därefter förstöras eller återlämnas enligt överenskommelse. Notering får endast göras gällande faktum att registerutdrag har uppvisats, ingen notering gällande innehåll i registerutdrag görs.

Minst två personer från Registerutdragsgruppen finns tillgängliga på föreningens årliga läger i Enköping och samtliga tränare/ledare med löpande uppdrag bör ta detta tillfälle i akt att uppvisa registerutdrag, även om det är mindre än 2 år sedan senaste utdrag. Ytterligare tillfällen att uppvisa registerutdrag kan aviseras under säsongen, exempelvis i samband med klubbgemensam julavslutning. I övrigt kontaktas någon av medlemmarna i Registerutdragsgruppen för överenskommelse om tid och plats att överlämna registerutdrag. Då det i dessa fall ej går att tillse att två personer från Registerutdragsgruppen finns på plats samtidigt behöver ledaren/tränaren lämna ifrån sig utdraget (men har rätt att senare återfå det om så önskas).

Föreningskonsulenten aviserar tid då hen finns på plats i klubbrummet och kan ta emot registerutdrag.

Vid tillträdande av ledar-/tränaruppdrag har man 1 månad på sig att uppvisa registerutdrag. Ca två veckor före sista datum utgår påminnelse via mail. Om registerutdrag ej uppvisats inom denna tidsfrist behöver man kliva av sitt uppdrag till dess att registerutdrag har uppvisats. Samma princip gäller vid löpande uppdrag.

I Sannadals SK behandlas alla ledare/tränare lika gällande krav på uppvisande av registerutdrag inklusive tidsfrist, inga undantag kan göras.

För frågor gällande denna policy, kontakta någon av medlemmarna i Registerutdragsgruppen.

Registerutdragsgruppen

Lena Hedman (lena.hedman@sannadal.com)

Agi Supanich (agi.supanich@sannadal.com)

Hanna Johansson (hanna.johansson@sannadal.com)

Lovisa Lindblad (l.lindblad@hotmail.com)