Barnkommittén leds av den av styrelsen utsedde barnansvarige, vilken är sammankallande i kommittén. Barnkommittén ansvarar för det löpande arbetet med frågor som rör klubbens barnverksamhet. Den operativt ansvarige för det sportsliga är huvudtränaren för handbollslekis och handbollsskolan, men barnkommittén fungerar som en samtalspartner för tränare och lagledare samt är även en länk till styrelsen.

Uppdrag och ansvar

Barnkommitténs huvuduppdrag är att, i samråd med huvudtränarna och lagledarna för respektive grupp, säkerställa att verksamheten bedrivs gentemot de krav, budget och målsättningar som utformats i samråd med styrelsen. Kommitténs ansvarsområden inbegriper, men är inte begränsade till att:

 • Följa, övervaka och utveckla verksamheten för föreningens barn och barnlag U8 – U9.
 • Planera och genomföra det årliga sommarlägret.
 • Planera och genomföra Handbollslekis.
 • Planera och genomföra Handbollsskolan.
 • Planera och genomföra övergången från handbollsskolan till bildandet av lag.
 • Engagera föräldrar i Sannadals verksamhet.
 • Följa och övervaka behovet av tränare.
 • Rekrytering, utbildning och se till att tränarna klarar av barnens behov.
 • Följa och övervaka behovet av ledare.
 • Följa och övervaka det sportsliga ansvaret för barnverksamheten. Att lagen jobbar gemensamt efter Sannadals värdegrund och regler.
 • Bedöma behovet av och ta fram förslag på styrdokument för verksamheten.


Arbetsmetod

 • Barnkommittén sammanträder vid behov tillsammans med respektive grupps huvudtränare och ledare.
 • Lämnar en rapport, muntlig eller skriftlig, till varje styrelsemöte om vad som är aktuellt.
 • Beslutar om ledare som ska tilldelas förtroendeuppdrag samt skickar förteckning över tilldelade uppdrag till styrelsen för notering i protokoll.
 • Skickar efter beredning förslag på ledare som behöver fråntas sitt förtroendeuppdrag till styrelsen som formellt beslutar.


Organisation

 • Barnkommitténs ledamöter utses av styrelsen.
 • Uppdraget är för 1 år i taget.
 • Kommittén är representerad i styrelsen av minst en ledamot.
 • Sammankallande kan adjungeras till styrelsemöte om den inte själv är styrelseledamot.
 • Deltagarna i kommittén turas om att skriva mötesnoteringar.

Nuvarande medlemmar

Du hittar nuvarande medlemmar i kommittén här.